Wersja do druku

Zamawiajcy:

Urzd Gminy w Gnojnie

Adres:
Gnojno nr 145
28-114 Gnojno

Kontakt:
tel. 041 353 20 38, fax. 041 353 20 38
E-mail:ug_gnojno@go2.pl
Strona www: www.gnojno.gminy.com.pl

Numer ID: 58

Data publikacji:
2007-10-10 14:04:57

Przedmiot: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego do gminy Gnojno
w 2007 roku”

Tre przetargu:

Gnojno: Zakup i dostawa kruszywa drogowego do gminy Gnojno w 2007 roku
Numer ogoszenia: 189367 - 2007; data zamieszczenia: 10.10.2007
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, woj. witokrzyskie, tel. 0413532038, fax 0413532038.

·                  Adres strony internetowej zamawiajcego: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Zakup i dostawa kruszywa drogowego do gminy Gnojno w 2007 roku.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: dostawy.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest: zakup i dostawa kruszywa drogowego amanego do gminy Gnojno w nastpujcych ilociach i asortymentach: 1. mieszanka kruszyw (niesort) - 0 - 31,5 mm - 900 ton 2. mieszanka kruszyw (niesort) - 0 - 63 mm - 500 ton wraz z zaadunkiem i wyrwnaniem na drogi gminne pooone na terenie gminy Gnojno. Kruszywo to bdzie wykorzystywane na remonty istniejcych nawierzchni tuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy drg, ktre w pocztkowym okresie bd speniay rol nawierzchni. Kruszywo powinno by dostarczone odpowiednim rodkiem transportu i wyrwnane na drogi wskazane przez Zamawiajcego. Podana wielko kruszywa drogowego amanego jest iloci przewidywan i moe ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia w/w iloci Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszcze w stosunku do Zamawiajcego.

II.1.4) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakoczenia: 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZCE ZAMWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium..

 

III.2) WARUNKI UDZIAU

·                  Opis warunkw udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunkw: O udzielenie zamwienia mog ubiega si wycznie wykonawcy ktrzy: 1. Nie podlegaj wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2007r. - Prawo Zamwie Publicznych (DZ. U. Nr 164, poz. 1163 z pn. zm.) 2. Speniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zamwie Publicznych, tzn: - posiadaj uprawnienia do wykonania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie; - posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamwienia; - znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia 3. Materiay kamienne - oferowane do przetargu winny spenia wymagania Polskich Norm w zakresie drogownictwa. 4. Posiadaj lub maj zapewniony dostp przez (dzieraw, wynajem, leasing lub inny sposb) sprzt niezbdny do wykonania przedmiotu zamwienia. W oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wyszczeglnionych w SIWZ z treci zaczonych dokumentw musi wynika jednoznacznie, i ww. warunki wykonawca speni. Niespenienie chociaby jednego z ww. warunkw skutkowa bdzie wykluczeniem wykonawcy z postpowania. Ocena spenienia tych warunkw zerojedynkowa.

·                  Informacja o owiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia speniania warunkw udziau w postpowaniu: Wykonawca ubiegajcy si o zamwienie winni zoy w formie okrelonej w niniejszej SIWZ nastpujce dokumenty: 1.Formularz oferty wg zacznika nr 1 Owiadczenia oraz dokumenty potwierdzajce spenianie warunkw: A. owiadczenie Wykonawcy o spenianiu warunkw okrelonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamwie Publicznych - zacznik nr 2 B. aktualny odpis z waciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgoszenia do ewidencji dziaalnoci gospodarczej (wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert). C. wiadectwo jakoci kruszywa dla poszczeglnych frakcji zgodne z wymaganiami Polskich Norm w zakresie drogownictwa. D. owiadczenie Wykonawcy o posiadaniu wasnej kopalni bd dostarczeniu umowy z kopalni - w brzmieniu wynikajcym z owiadczenia wg. zacznik nr 3 E. wykaz sprztu niezbdny do wykonania przedmiotu zamwienia jakimi dysponuje wykonawca - zacznik nr 4 F. aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, opat lub zawiadczenie, e wykonawca uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu (wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert) G. zawiadczenie waciwego oddziau ZUS lub KRUS, potwierdzajce e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub zawiadczenie e wykonawca uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu (wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na ktrej dostpna jest specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma w siedzibie Zamawiajcego - Urzd Gminy w Gnojnie, Gnojno nr 145, 28 - 114 Gnojno, w godz. 800 - 1500..

IV.3.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 19.10.2007 godzina 10:30, miejsce: Urzd Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28 - 114 Gnojno pokj nr 11 sekretariat.

IV.3.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

 

 

 

                                                                                                          Wjt Gminy Gnojno

                                                                                                          Zbigniew Janik

 

                                                                                  

 

                                                                                                         

                                                                                                                                          

Zaczone pliki
SIWZ_kruszywo_P.pdfSIWZ kruszywo (SIWZ_kruszywo_P.pdf - 116.531 KB)
Data publikacji: 2007-10-10 14:05:41 Redaktor: Maria Woniak
formularz_ofertowy_Zalacznik_Nr_1_kruszywo_P.pdfFormularz ofertowy - zacznik nr 1 kruszywo (formularz_ofertowy_Zalacznik_Nr_1_kruszywo_P.pdf - 66.502 KB)
Data publikacji: 2007-10-10 14:06:09 Redaktor: Maria Woniak
Oswiadczenie_Wykonawcy_Zalacznik_Nr_2_kruszywo_P.pdfOswiadczenie wykonawcy - zacznik nr 2 kruszywo (Oswiadczenie_Wykonawcy_Zalacznik_Nr_2_kruszywo_P.pdf - 54.095 KB)
Data publikacji: 2007-10-10 14:06:43 Redaktor: Maria Woniak
Oswiadczenie_Wykonawcy_Zalacznik_Nr_3_kruszywo_P.pdfOwiadczenie wykonawcy - zacznik nr 3 kruszywo (Oswiadczenie_Wykonawcy_Zalacznik_Nr_3_kruszywo_P.pdf - 49.573 KB)
Data publikacji: 2007-10-10 14:08:47 Redaktor: Maria Woniak
Wykaz_sprzetu_Zalacznik_Nr_4_kruszywo_P.pdfWykaz sprztu - zacznik nr 4 kruszywo (Wykaz_sprzetu_Zalacznik_Nr_4_kruszywo_P.pdf - 46.041 KB)
Data publikacji: 2007-10-10 14:09:23 Redaktor: Maria Woniak
Wzor_umowy_zalacznik_nr_5_kruszywo_P.pdfWzr umowy - zacznik nr 5 kruszywo (Wzor_umowy_zalacznik_nr_5_kruszywo_P.pdf - 73.796 KB)
Data publikacji: 2007-10-10 14:10:14 Redaktor: Maria Woniak

Statystyki biecego przetarguWywietle: 2329
Wprowadzi do systemu: Maria Woniak, data: 2007-10-10 14:04:57
Opublikowa: Maria Woniak, data publikacji: 2007-10-10 14:13:15
Ostatnia zmiana: Maria Woniak, data: 2007-10-10 14:13:15
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu