Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                                               Pińczów, dnia 25.09.2006r.

ROS.II.7627/78/8/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa ulicy Przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe oraz urządzeniami oświetleniowymi) informuję, że w dniu 25.09.2006r. zostało wydane postanowienie dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu wymienionego przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie miało następującą treść:

 

Pieczęć o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Pińczów, 25.09.2006r.

ROŚ.II.7627/78/8/06

P O S T A N O W I E N I E

                Na podst. art. 51 ust. 2 i ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r., Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez: Gminę Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów

 

postanawiam

stwierdzić, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wody opadowe oraz urządzeniami oświetleniowymi). Przedsięwzięcie realizowane będzie w Pińczowie na działkach:

obr. 02                     25/1, 26/2, 27/1, 27/7, 27/12, 29/2, 32, 33, 71/5, 71/6, 71/7, 72, 73, 75, 78, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

 

obr. 03                     18/1, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/7, 77/8, 77/11, 77/12,

 

obr. 05                     37/2, 37/3, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/7, 364/8,

w miejscowości Pińczów nie jest wymagane.

                                                                                                                               

uzasadnienie

Gmina Pińczów zwróciła się z wnioskiem z dnia 12.06.2006r. (data wpływu: 14.06.2006r.)o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod ww. nazwą. Przedmiotowe przedsięwzięcie w myśl § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, poz. 2573 ze zmianami), jest zaliczone jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto inwestycja położona jest na obszarze Europejskiej Sieci Natura 2000.

Po przeanalizowaniu wniosku inwestora, charakterystyki przedsięwzięcia i lokalizacji stwierdzono: przedsięwzięcie realizowane będzie na fragmencie istniejącej urządzonej ulicy, w dalszej części jest drogą o nawierzchni ziemnej oraz nieużytkowanym torowiskiem kolei szerokotorowej. Jest to teren o intensywnym charakterze zainwestowania – zlokalizowany jest tu przemysł, place i bazy magazynowe. Świat roślin i zwierząt ograniczony jest do typowego dla obszarów przemysłowych.

Organ biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego (pismo z dnia 24.07.2006r. znak: ŚR.IV.6613/2-208/06) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju: postanowienie z dnia 25.08.2006r. znak: SE.V-4431/110/06, ocenia, że nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i postanowił orzec jak w sentencji.

 

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie siedmiu dni od daty doręczenia.

 

Pięczęć okrągła z godłem Polski w środku i napisem „Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów *1*” w otoku

                                                                               Pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                                                                       Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                              (podpis)

 

Otrzymują:

1.        Gmina Pińczów, 28 – 400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

2.        strony powiadomiono obwieszczeniem

3.    a/a

 

 

2. Doręczenie Postanowienia z dnia 25.09.2006r. znak: ROŚ.II.7627/78/8/06 będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30,, wt. w godz. 7.30 – 17.00, pt. w godz. 7.30-14.00

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl