Zarządzenie nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  10/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   17.02. 2006 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu.

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603)    zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          Pińczów


Załączone pliki:
(zał. do nr 10.doc - 33.792 KB)
Data publikacji: 2006-10-03 13:21:28 Redaktor: Hubert Bochniak

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl