Informacja Burmistrza Miasta iGminy Pińczów

INFORMACJA

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 32 ust. 2 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

 

 

podaję do publicznej wiadomości

 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa zamieszczono decyzję nr 40/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” – budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
z przepompownią ścieków w Pińczowie.
Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów.

 

 

Wykaz znajduje się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7, 28 – 400 Pińczów.

 

 

Pińczów, 16 października 2006r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Mgr inż. Łukasz Łaganowski


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl