Wniosek o wypis i wyrys ze studium

                                          URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE

                                                 WYDZIAŁ INWESTYCJI

                                         WYDAWANIE WYPISU I WYRYSU

                                  ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

                            ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY PIŃCZÓW

Sprawę załatwia :

Urzad Miejski w Pińczowie, 28 - 400 Pińczów, ul. 3 - go Maja 10 - Wydział Inwestycji

tel. / 041 / 357 - 38 - 71 do 75 wew. 26 lub 48, fax. / 041 / 357 - 26 - 45

stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego  - pok. 4b,

Wymagane dokumenty :

-         Uzupełniony wniosek o wypis i wyrys wg. wzoru formularza zamieszczonego   

      poniżej.

W przypadku gdy wnioskujemy o wydanie samego wypisu lub samego wyrysu

przekreślamy stosownie do potrzeb wnioskodawcy, słowo wypis lub słowo wyrys.

Informacja na temat opłat :

-         Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 / pobiera się opłatę skarbową :

a). za wydanie wypisu: - do 5 stron                         - 30,-zł.

                                     - powyżej 5 stron                - 50,-zł.

b). za wydanie wyrysu: - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część 

     odpowiadającą stronie formatu A4             - 20,-zł.  ( nie więcej jednak niż 200,-zł. )

Płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub na jego konto : ING Bank Śląski O/Pińczów 33105014291000000500292008

Przewidywany termin załatwienia sprawy :

~  7 dni od dnia złożenia wniosku ( data wpływu do Urzedu Miejskiego w Pińczowie )

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu :

opisowe ( wypis z części opisowej) lub graficzne przedstawienie zagospodarowania terenu miasta i gminy Pińczów( fragment rysunku studium )

Dostępność procedury :

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

- Urzęd Miejski w Pińczowie:

a).pokój 4b / parter/,

b). Punkt Obsługi Mieszkańców,

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

załącznik do procedury :

- formularz wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów


Załączone pliki:
załącznik 1 (zalacznik_1..doc - 48.128 KB)
Data publikacji: 2007-07-12 08:19:04 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk
Opis: załącznik 1

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl