PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami)

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, tel.(fax) 041 3575546, e-mail: wodociagip@interia.pl

ogłaszają przetarg nieograniczony

na

„Remont oczyszczalni ścieków w Pińczowie – modernizacja napowietrzania reaktora biologicznego”

Przystępujący do przetargu musi spełnić warunki określone w SIWZ.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w godz. 800  -  1500 lub pocztą po wcześniejszym przesłaniu wniosku w formie pisemnej lub faksem.

SIWZ dostępna jest również na stronie internetowej: www.pinczow.com.pl – BIP link Wodociągi Pińczowskie

Termin realizacji zamówienia   do dnia 30 listopada 2007r. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Beata Kita tel. (041) 357-55-46 w godz. 800 – 1500.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

 – cena – 80 %

 - ilość wykonanych zamówień o zbliżonym zakresie w ostatnich 3 latach – 20%

 

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, sekretariat

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2007r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 września 2007r. o godz. 1030 w pokoju nr 8.

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent będzie związany niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Pińczów, dn. 2007.08.20


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl