OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 18 października 2007 roku wszczęte zostało na wniosek Gminy Pińczów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości ozna-czonych w ewidencji gruntów numerami : 81, 82/4 i 131/6, położonych      w obrębie 08 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu wraz z przebudową ukłądu komunikacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie”, obejmującego swym zakresem :

o       budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej - ulicy Siedem Źródeł (działki nr ewid. 131/6),

o       budowę wielostanowiskowego parkingu /~10 miejsc postojowych na samochody osobowe/,

o       budowę drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

 

 

 

 

Pińczów, dnia 19 października 2007 roku


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl