ZARZĄDZENIE NR 115/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.12.2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 115/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 12.12.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, art.71 ust.1 i 4, art.72 ust.1, 2 , 3 pkt.4, art.73 ust.5, art.77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543  z późniejszymi zmianami/,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej  w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będącej przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1

               Postanawia  się zbyć na rzecz Pana Ryszarda Fąfara lokal   mieszkalny  nr 16 o pow. użytkowej 37,00  m2  w  budynku  mieszkalnym  nr 5  przy  ulicy  Grodziskowej o wartości 42.500,00 złotych/słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu  wynosi  6.375,00 złotych  /słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych /, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu  do łącznej powierzchni wszystkich lokali wynoszącym  37/838 części działki oznaczonej w ewidencji  nr19/2 o pow.1447 m2. Udział w prawie użytkowania wieczystego wynosi 3.400,00 zł /słownie: trzy tysiące czterysta złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty I opłata roczna  wynosi 128,00 złotych /słownie: sto dwadzieścia osiem  złotych /.Do I opłaty rocznej dolicza się 22% podatku VAT co stanowi kwotę 28,16 złotych

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl