Komisje Rady Miejskiej

Komisje  Rady Miejskiej

                         

           Wewnętrznymi organami Rady Miejskiej są komisje stałe i doraźne.Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez Radę Miejską. Komisje obradują na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczących komisji , zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesję Rady sprawozdanie z działalności komisji.

Do zadań stałych komisji należy:

·        opiniowanie projektów uchwał rady,

·        występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 

·        opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub Burmistrza w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,

·        rozpatrywanie innych spraw z zakresu działania komisji wniesionych pod obrady przez członków komisji,

 

              Aktualnie przy Radzie Miejskiej działa siedem komisji stałych :

1/ komisja  rewizyjna,

2/ komisja budżetu, Finansów i planowania,

3/ komisja rolna,

4/ komisja przemysłu i handlu,

5/ komisja oświaty, kultury i kultury fizycznej,

6/ komisja zdrowia ds. rodziny, opieki społecznej i ochrony środowiska,

7/ komisja bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej .

            

      Stałe komisje Rady Miejskiej powołane zostały uchwałą Nr II/ 5/ 14 Rady Miejskiej w Pińczowie z  dnia  8 grudnia 2014 roku.

      Szczegółowy zakres zadań i sposób działania stałych komisji Rady , w tym Komisji Rewizyjnej określa statut  Gminy uchwalony  uchwałą nr VIII/55/15 Rady Miejskiej  z dnia 24 czerwca 2015 r.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl