KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Kasjer - Referent

                                                                                                         Pińczów 15.01.2008

 

 

                                                               KIEROWNIK

                  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

                                          ogłasza nabór na stanowisko :                               

                                          Kasjer - Referent                                     

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

           1. Obywatelstwo polskie.

           2. Wykształcenie: średnie lub średnie ekonomiczne.

           3. Staż pracy - co najmniej 6 miesięcy w zakresie prowadzenia kasy i pracy w administracji.                      

           4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i podstawowych programów komputerowych.

           5. Samodzielność w wykonywaniu zadań .

           6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.           

           7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

           1. Prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

           2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych.

           3. Odprowadzanie do banku wpływów w obowiązujących terminach.

           4. Sporządzenie raportów kasowych z dochodów budżetowych oraz raportów kasowych 

               dotyczących wypłat w określonych terminach.     

           5. Wykonywanie całości spraw związanych z czynnościami administracyjno-biurowymi.

 

WYMAGANIA   DODATKOWE:

  

          1. Odpowiedzialność, sumienność i dokładność.

          2. Terminowość w realizacji zadań.

          3. Dyspozycyjność.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

          1. List motywacyjny.

          2. Życiorys - CV

          3. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

          4. Kopia dokumentów potwierdzających staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na

              określonym stanowisku w przypadku trwającego zatrudnienia.)

          5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy

              się przeciw niemu postępowanie karne.        

          6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do zajmowanego stanowiska.

          7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, do celów  

             rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002r.Nr101

             poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr

             142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami.)       

 

 

MIEJSCE  I  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

                                                                                       

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka

         Pomocy Społecznej w Pińczowie pokój nr 2  lub na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

         Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 30 stycznia 2008 roku

         do godziny 10.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina ich

         doręczenia do Ośrodka M-GOPS. Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z

         dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko  kasjer - referent’’                                                        

                                                                                                                  

INNE  INFORMACJE:                                                                                                                               

                                                                                                                                                                              1. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

          2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, będą powiadomione.   

          3. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz

             zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie umieszczona w Biuletynie 

             Informacji Publicznej  oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka 

             Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota nr 7 do dnia  05 lutego 2008r.                                               

      


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl