Kluby Radnych

Radni mogą tworzyć kluby radnych, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Warunkiem  utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 3 –ch radnych.

 

             Kluby radnych posiadają uprawnienia do :

 

*    wyrażenia opinii w sprawach będących przedmiotem sesji.

*    zgłaszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.

 

             W Radzie Miejskiej działają  kluby radnych :

Deklarację przynależności do klubu Radnych Ziemi Pińczowskiej złożyli radni:

1. Marta Łaskawiec  - Przewodnicząca klubu

2. Bogumiła Buza

3. Kazimierz Klasiński

4. Marek Skubek

5. Leszek Nogacki

6. Jan Radkiewicz

7. Zdzisław Woźniak

8. Aneta Wykurz

 

 Deklarację przynależności do klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyli radni:

 1. Wiesław Opoka

2. Janusz Koniusz

3. Maciej Soboń

4. Adam Koniusz

5. Marek Sarna

6. Tomasz Jaklewicz

 

 


 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl