Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 czerwca 2008 r.

Zarządzenie Nr 52/08

 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 20 czerwca 2008r

 

w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych przez pracowników samorządowych Gminy Pińczów

 

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z póź. zm.) oraz § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej            z dnia 19 grudnia 2002r w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236,poz.1990                 z póź.zm.) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych przez pracownika samorządowych Gminy Pińczów w następującej wysokości:

1.      0,40 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

2.      0,65 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

 

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl