Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 58/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie przygotowania propozycji rozwiązań usprawniających rentowność spółki                                    „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

 

na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr. 142,poz.1591       z póź. zm ) i art. 32 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, zarządzam co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Powołuję zespół  w składzie:

 

   1) Marek Zatorski                -   przewodniczący

   2) Elżbieta Mazur – Kunat   -   członek

   3) Barbara Waligóra             -   członek

   4) Alicja Złotnik                    -  członek

   5)  Beata  Kita                       -   członek

 

 

 

§ 2

 

Zespół do dnia 31 lipca 2008r przedstawi propozycje:

 

  1. Ustalenia ulg podatkowych dla spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w związku z nierentownymi wodociągami na terenach wiejskich.
  2. Sposobu finansowania kanalizacji burzowej.
  3. Sposobu eksploatacji studni publicznych we wsi Zawarża.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                  Włodzimierz Badurak


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl