Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”

Przewodniczący  Rady  Fundacji  „Ekorozwój  Ponidzia”

Ogłasza  konkurs  na  stanowisko  Prezesa  Fundacji  „Ekorozwój  Ponidzia”

 

1.   Konkurs  na  stanowisko  Prezesa  Fundacji „Ekorozwój  Ponidzia”,  przeprowadzi  Rada 

      Fundacji „Ekorozwój  Ponidzia”.

2.    Kandydat  powinien  spełniać  następujące  wymagania:

1)      posiadać  wykształcenie  wyższe  magisterskie,

2)      posiadać minimum  4-letni  staż  pracy  w  tym  minimum  2-letni   na  stanowiskach 

         kierowniczych ( pod  pojęciem  stanowiska  kierowniczego  można  być  doświadczenie 

         kierowania  zespołem  ludzkim  minimum  3  osób  w  ramach  danej  jednostki  ),

3)      pełnia  zdolność  do  czynności  prawnych,

4)      korzystanie  z  pełni  praw  publicznych,

5)      nie  być  karanym  z  przestępstwa  umyślne,

3.   Kandydat  ponadto  powinien  wykazać  się: 

1)       ogólną  znajomością  zagadnień  związanych  z  funkcjonowaniem  Fundacji, Stowarzyszeń   

          i  Spółek  prawa  handlowego,

4.   Zgłoszenie  kandydata  powinno  zawierać:

1)       pisemne  zgłoszenie  udziału  w  konkursie,

2)       CV  wraz  z opisem  dotychczasowej  pracy  zawodowej,

3)       list  motywacyjny,

4)       kopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane  kwalifikacje, tj. dyplomu

         ukończenia  wyższej  uczelni,

5)       oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla   

          potrzeb  postępowania  kwalifikacyjnego,

6)       oświadczenie  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych,

7)       oświadczenie  o  niekaralności,

8)       oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,

9)       oświadczenie  o  nie  podleganiu  określonym  w  przepisach  prawa  ograniczeniom  lub   

          zakazom  zajmowania  stanowiska  Prezesa  Fundacji.

5.   Zgłoszenia  kandydatów  należy  składać  osobiście  lub  listownie  w  siedzibie  Urzędu   Miejskiego   w  Pińczowie  (Kancelaria  Urzędu  - pokój  29)  lub  na  adres  Urząd  Miejski w Pińczowie  ul. 3-go  Maja  10, 28-400  Pińczów,  w  terminie  do  dnia  04.08.2008 r. do  godz. 1400.

6.   Zgłoszenie  winno  być  złożone  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „Dotyczy  konkursu na stanowisko  Prezesa  Fundacji  „Ekorozwój  Ponidzia”.       

7.   W  przypadku  wysłania  oferty  decyduje  data  i  godzina  doręczenia.

8.   Zgłoszenia  kandydatów  nie  spełniające  wymogów  formalnych  nie  będą

       rozpatrywane.

9.      Nadesłane  zgłoszenia  nie  podlegają  zwrotowi.

10. Kandydaci, których  zgłoszenia  spełniają  wymogi  formalne  będą  zaproszeni  na  rozmowę  kwalifikacyjną.

11.  Warunkiem  powołania  na  stanowisko  Prezesa  Zarządu  Fundacji  jest:

1)       spełnienie  warunków  formalnych, o  których  mowa  w  ogłoszeniu,

2)       rozmowa  kwalifikacyjna.

12. Rada  Fundacji  będzie  mogła  w  każdym  czasie  bez  podania  przyczyn  zakończyć 

      postępowanie    kwalifikacyjne  bez  wyłonienia  kandydata.

13. Rada  Fundacji  zastrzega  sobie  możliwość  wyznaczenia  dodatkowego  terminu  

      wysłania  zaproszeń  na  

      rozmowę  kwalifikacyjną  w  przypadku  wpłynięcia  dużej  ilości  ofert  spełniających

      wymogi  formalne. 

14. O  wynikach  rozmowy  kwalifikacyjnej   kandydaci  zostaną  powiadomieni  pisemnie  

      listami  poleconymi

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Fundacji

                                                                                         „Ekorozwój Ponidzia”

                                                                                             

 Marek Zatorski


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl