ZA R Z Ą D Z E N I E NR 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR     72 /2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   5.09.2008r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej .

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591 z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr. XXXVI z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

             Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączone pliki:
(Zalacznik_do_zarzadzenia_Kowala.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 09:16:36 Redaktor: Hubert Bochniak

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl