OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

             O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.

 

             Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Zawiadamia, że w dniu 01 sierpnia 2008 roku na wniosek Wodociągów Pińczowskich Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Batalionów Chłopskich 160 w Pińczowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zagojska Dolna, gmina Pińczów.

 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach leżących w miejscowościach:

 

- Leszcze -505dr, 506dr, 503/2, 504/2, 501/2, 500/2, 499/2, 535, 536;

 

- Wola Zagojska Dolna - 627/1dr, 629dr, 630dr, 642/1dr, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 541/1, 451, 540/1, 450, 539/1, 449, 538/1, 448, 446/1, 447/1, 536, 445/1, 444/1, 533/1, 444/2, 533/2, 443/1, 532, 442/1, 531, 441/1, 530, 440/1, 529, 439/1, 528, 438/1, 527, 437/3, 436/1, 525, 435/1, 433/1, 434/1, 432/1, 521, 477/1, 476/1, 519, 475/1, 518, 474/2, 517, 470, 473/1, 513, 516, 472/1, 515, 471/1, 514, 469/1, 512, 468/2, 468/3, 468/4, 468/8, 467/1, 466/1, 509, 465/1, 508, 464/1, 507, 463/1, 506, 462/3, 505, 461/2, 460/2, 459/1, 502, 458/1, 411/2, 500, 410/2, 499, 409/2, 498, 408, 407/1, 406, 495, 405, 494, 496, 497, 501, 503, 504,  510, 511/1, 511/2, 520, 639, 522, 523, 524, 526, 534, 535, 537/1, 542/2, 551, 552/1, 553/1, 553/2, 554, 637/1;

 

- Zagość Nowa – 50, 312dr, 1014;

 

gmina Pińczów, woj. Świętokrzyskie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 – go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami postępowania w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w miejscowościach wskazanych powyżej.

 

 

 

 

Pińczów, dnia 10 września 2008 roku

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl