Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                   Pińczów, dnia 25.03.2009r.

   OSiGM.II.7627/01/09                                                              

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 16.03.2009r. wpłynęła opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-19/09/kk z dnia 11.03.2009r. mówiąca
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Grochowiska. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazała zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy w tym opinią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl