INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

Informuje,

 

że w dniu 20 kwietnia 2009r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa myjni ciśnieniowej
3 - stanowiskowej” na działce nr 44 obręb 12, miasto Pińczów, ul. Legionistów.

Z decyzją oraz dokumentacja sprawy można się zapoznać
w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, pokój nr 38
w dniach pracy w godz. 7.3015.30.

 

 

 

Pińczów, 20.04.2009r.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl