Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                   Pińczów, dnia 04.05.2009r.

   OSiGM.IIIb.762732/08-09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 23.04.2009r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Powiatu Pińczowskiego – Starostwo Powiatowe, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego – budynek Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Zacisze 5 została wydana decyzja nr OŚiGM.IIIb.7627/32/śr/10/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

Na niniejszą decyzję przysługuje stronom postępowania odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 Doręczenie zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl