INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Pińczów, dnia 04.05.2009r.

   OSiGM.IIIb.7627/33/08-09

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

I N F O R M U J E,

w dniu 23.04.2009r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Powiatu Pińczowskiego – Starostwo Powiatowe, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego – budynek Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Powiatowego w Pińczowie została wydana decyzja nr OŚiGM.IIIb.7627/33/śr/11/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 38,
w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl