Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

                       Ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony                                                                                                       na sprzedaż    nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy:

 

– nieruchomość  rolna  położona w  Pińczowie,  oznaczona w ewidencji gruntów                 m. Pińczowa, obręb 07 jako działka nr 132 o powierzchni 0,7668 ha.  Nieruchomość ta stanowi własność Gminy ma urządzoną księgę wieczystą Nr KW  24425. 

       Obecnie nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego.

      - cena wywoławcza   -     4 600,00 zł.

      - wadium                    -        500,00 zł. 

      - minimalne postąpienie -     50,00 zł. 

Cena  nabycia nieruchomości objętej przetargiem powiększona zostanie o podatek VAT.  

       Przetarg odbędzie się w dniu   1 lipca  2009 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego                 w    Pińczowie,  przy ul. 3 Maja 10  o godz.  900  

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium oraz przedłożenie komisji:

● dowodu wpłaty wadium

● dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

● w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.                                                                                                         

Wadium należy wpłacić  najpóźniej  w dniu  26. 06. 2009 r. Wpłaty należy dokonać  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział  w  Pińczowie.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10,           tel. 3573871, wew.  72.

       

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl