Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                   Pińczów, 04 listopada 2009r.

 

OŚiGM.IX-7627/12/09

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

            Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999, poz.1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m, że w dniu 03 listopada 2009 roku na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa wodociągu w Zawarży – gmina Pińczów”.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania ( np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pokój 36, w dniach  pracy, w godzinach 7.30-15.30. 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl