INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 14.12.2009r.

Pińczów, dnia 14.12.2009r.

   OŚiGM.IX-7627/12/09

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

I N F O R M U J E,

że w dniu 14 grudnia 2009r. w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa wodociągu w Zawarży – Gmina Pińczów” została wydana decyzja nr OŚiGM.IX-7627/12/śr/15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego przedsięwzięcia bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 36,
w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl