Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  21/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  09.04.2010 roku

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy.

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1 i 2 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603 z póź.zm.) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości lokalowej składającej się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.użytkowej 53,82 m2, położonej w Pińczowie przy ul.Grodziskowej Nr 7/19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (53,82/838 części) na którym usytuowany jest budynek,  oznaczonego w ewidencji gruntów  nr działki  19/3  o powierzchni 1466 m2    -  obniża się w  trzecim przetargu  o  29,3 %  tj. o kwotę 29 000,00 zł  cenę wywoławczą           z drugiego przetargu, która wynosiła    99 000,00 zł       

 2.  Po  obniżeniu  o którym mowa w pkt. 1 cena wywoławcza  w trzecim przetargu     stanowi  kwotę  70 000,00 zł.

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl