Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.08.2010r.

                                                                                   Pińczów, dnia 09.08.2010r.

   OSiGM.II.7627/09/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 09.08.2010r. w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”, gm. Pińczów prowadzonym na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce działającego poprzez pełnomocnika Pana Wojciecha Siciarza Draft sp. inżynierska s.c. ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie postanowienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Na postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów.

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl