PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Pińczów, dnia 15.12.2010r.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

projektu Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z póżn. zm.) na lata 2011-2015

1.      Przedmiot konsultacji

Na podstawie Uchwały nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. oraz Zarządzenia nr 113/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 listopada 2010r. poddano konsultacjom projekt Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z póżn. zm.) na lata 2011-2015.

2.      Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe           i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Pińczów.

3.      Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 3 grudnia 2010r. do 9 grudnia 2010r.

4.      Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie Projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

5.      Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był pracownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego – Agnieszka Strączek.

6.      Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej do kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, lub przesłać drogą listowną, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

7.      W wyznaczonym terminie do konsultacji wpłynął jeden wniosek Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie, ul. Zacisze 7/16, 28-400 Pińczów, dotyczących następujących zmian w programie:

1)     w §13, pkt 1. „Realizacja Programu jest poddana ewaluacji. Do sprawozdania z realizacji programu włącza się opinie organizacji pozarządowych z terenu Miasta i Gminy Pińczów”

2)     w §13 wprowadzić dodatkowy punkt „Uchwalenie programu poprzedzone jest diagnozą środowiska i potrzeb społecznych”

3)     w §11 dopisać punkt 6 „zespół inicjatywno-doradczy składający się z przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych”

4)     w §13 punkt 3 dopisać podpunkt „do pozostałych kryteriów należą: wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania, liczba beneficjentów przedsięwzięcia praz posiadane zasoby”

8.      Powyższe uwagi:

1)     postanawia się nie uwzględniać propozycji zmiany Programu z uwagi na fakt, że organizacje pozarządowe nie mogą kontrolować ani opiniować realizację programu, gdyż byłoby to niezgodne z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

2)     postanawia się nie uwzględniać propozycji zmiany Programu z uwagi na fakt, że zaproponowany zapis zawarty jest w §4 ust. 2 pkt 1 Programu

3)     postanawia się nie uwzględnić propozycji zmiany Programu z uwagi na fakt, że wymieniony zespół może być powoływany, mówi o tym §7 pkt 3 Programu

4)     postanawia się nie uwzględnić propozycji zmiany Programu, ponieważ kryteria zaproponowane przez organizację, mogą być stosowane przy ocenie wniosków składanych po ogłoszeniu konkursu na zadania publiczne, a nie przy ustalaniu sposobu oceny realizacji całego Programu.

9.      Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

 

                                                                                                 mgr inż. Włodzimierz Badurak

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

  


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl