Informacja O wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 23/12.

INFORMACJA

 

O wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej 23/12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (48/804 części) na którym usytuowany się budynek, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Pińczowa  numerem działki 135/2 o  powierzchni 749 m2  przeprowadzonego w dniu 09.03.2011 roku

 

Przetarg przeprowadziła Komisja Przetargowa w następującym składzie:

1. Stanisław Ryznar               - przewodniczący

2. Krzysztof  Koniusz            - z-ca przewodniczacego

2. Krystyna Puchała               - członek

3. Małgorzata Buczak            - członek

 

Przetarg przeprowadzono w  dniu 09.03.2011 roku o godz.930  w  budynku  Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10

 

 

Przetargiem objęto nieruchomość lokalową położoną w Pińczowie przy ul. Klasztornej 23/12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (48/804 części) na którym usytuowany się budynek wielorodzinny, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Pińczowa  nr działki 135/2 o  749 m2. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW 13023.

Wadium na przetarg wpłaciło sześć osób:

 

Przetarg wygrała Pani  Grażyna Dolińska  za kwotę 101.000,00 złotych słownie: sto jeden tysięcy złotych.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości , zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul.3 Maja 10 na okres 7 dni       w dniach od  10  do 18 marca 2011 roku.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl