Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku

Z A R Z A D Z E N I E   NR   93/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   21. 07. 2011 r.  

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn.  zm. ), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.  z   2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.),  zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej  w   Młodzawach Dużych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  działki 182  o powierzchni 0,1600 ha    -  obniża się w  drugim przetargu  o 35 % tj. o 15 400,00 zł  cenę wywoławczą  z pierwszego przetargu, która wynosiła   44 000,00 zł 

  

            2.  Po  zastosowaniu  obniżenia, o którym mowa w pkt. 1,  cena wywoławcza   w  drugim przetargu  stanowi  kwotę:  28 600,00 zł. ( słownie:  dwadzieścia osiem tysięcy  sześćset złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl