Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych
Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015, zarządzam, co następuje: §1 Postanawiam ogłosić drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.pinczow.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10. § 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. mgr inż Włodzimierz Badurak Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Załączone pliki:
(II_konkurs ofert_2012_ogloszenie.doc - 76.288 KB)
Data publikacji: 2012-03-02 14:24:57 Redaktor: Ewa Bawor
Opis: w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl