Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy NR 32/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 32/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Z dnia 11.05.2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr. XXXVI z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.       Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.       Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączone pliki:
załącznik nr 1 (Zalacznik_ Nr-1_do_Zarzadzenia-NR-32.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2012-05-16 12:48:35 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk
Opis: załącznik nr 1

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl