Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

                                 Z A R Z A D Z E N I E   NR  46/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  09.07.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651 ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

    przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu 

    określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.                                      

       2.  Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

     w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:
zal. do zarz. (zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_46_12_z_dnia_09_07_2012_rok.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2012-07-09 12:59:16 Redaktor: Bożena Liber

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl