E-deklaracje, E-wnioski)

KATALOG SPRAW - Gmina Pińczów


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazduUrząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl