Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Dokumenty od wnioskodawcy (petent).

1) Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na maszynie lub 

    długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

W zależności od potrzeb dodatkowo:

· część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności

gospodarczej,

· część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych,

· część CEIDG-RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza ,

· część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych,

· część CEIDG- ZS - Zarządca sukcesyjny,

· część CEIDG- POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

2)  Ważny dowód osobisty (lub paszport) do wglądu;

3)  W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca

     2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

     zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

     2018 r., poz. 649), oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na  

     terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dokument do  

     wglądu);

4)  Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument 

     potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

 

Opłaty.

Brak opłat

 

Forma załatwienia.

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysyła przesyłką rejestrowaną, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

 Termin załatwienia.

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania poprawnego wniosku.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu.

Pokwitowanie przyjęcia wniosku.

 

 Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy

 Podstawa prawna.

Art. 8, ust. 2-9, art. 10 ust. 1-4, 6, 8, 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.).

 

Informacje dodatkowe dla petenta.

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Załączone pliki:
Instrukcja wypelnienia formularza CEIDG-1 (Instrukcja wypelnienia formularza CEIDG-1.pdf - 464.15 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 09:36:45 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Instrukcja wypelnienia formularza CEIDG-1
Wniosek CEIDG-1. (Wniosek CEIDG-1..pdf - 344.915 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 09:38:04 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Wniosek CEIDG-1.
Zalacznik CEIDG_ZS. (Zalacznik CEIDG_ZS..pdf - 41.826 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 09:38:55 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Zalacznik CEIDG_ZS.
Zalacznik CEIDG-MW. (Zalacznik CEIDG-MW..pdf - 302.986 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 09:49:30 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Zalacznik CEIDG-MW.
Zalacznik CEIDG-PN. (Zalacznik CEIDG-PN..pdf - 298.334 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 09:56:37 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Zalacznik CEIDG-PN.
Zalacznik CEIDG-POPR. (Zalacznik CEIDG-POPR..pdf - 133.481 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 10:07:55 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Zalacznik CEIDG-POPR.
Zalacznik CEIDG-RB. (Zalacznik CEIDG-RB..pdf - 301.6 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 10:18:16 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Zalacznik CEIDG-RB.
Zalacznik CEIDG-RD. (Zalacznik CEIDG-RD..pdf - 311.886 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 10:46:21 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Zalacznik CEIDG-RD.
Zalacznik CEIDG-SC. (Zalacznik CEIDG-SC..pdf - 305.11 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 11:08:18 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Zalacznik CEIDG-SC.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl