Uprawnienia

UPRAWNIENIA STRAŻNIKÓW PRZY WYKONYWANIU ZADAŃ

Strażnik wykonują zadania ma prawo do:

  1. udzielania pouczeń,
  2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, 
  3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, 
  4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania  w sprawach o wykroczenia, 
  6. usuwania pojazdów i unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
  7. wydawania poleceń,
  8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
  9. zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
  10. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych   obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

Podstawa prawna:
Artykuł 12 ust. 1 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami).


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl