Statut

T E K S T     J E D N O L I T Y

 

S T A T U T U

 

P R Z E D S I Ę B I O R S T W A  E N E R G E T Y K I  C I E P L N E J

 

S P Ó Ł K A    z  o. o.   w   P I Ń C Z O W I E

 

( uwzględniający zmiany wprowadzone aktami notarialnymi nr Rep. A 2403 / 2002 z 16.09.2002 r, nr Rep. A 1132 / 2004 z 22.03.2004 r, nr Rep. A 117 / 2004 z 08.06.2004 r, nr Rep. A 592 / 2004 z 22.07.2004 r, nr Rep. A 2067 / 2004 z 16.11.2004 r i nr Rep. A 4041 / 2008 z dnia 28.10.2008 r, Rep. „A” nr 1624/2009 z dnia 30.04.2009 r oraz wynikającymi z wprowadzenia kodeksu spółek handlowych)

 

I

 

Zarząd Miejski w Pińczowie działając na podstawie art. 9 – 14 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej  /Dz.U.Nr.9 poz. 43 z 1997 roku/ z późniejszymi zmianami postanawia że:                                                                       

Państwowy  Ośrodek Maszynowy w Pińczowie  wpisany do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod numerem PP 146 z mocy prawa będzie działać w formie Pińczowski Ośrodek Maszynowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie.

 

II

 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.460.500 zł ( słownie : dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych ) i dzieli się na 4.921 ( słownie : cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden ) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł ( słownie : pięćset złotych ) każdy udział.

 

2. Na pokrycie kapitału Spółki wnoszony jest Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pińczowie w rozumieniu art. 55 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Istniejące w przedsiębiorstwie komunalnym, / o którym mowa w § 1/,  fundusze specjalne, według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa, stają się funduszami celowymi w Spółce,  z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

 

 

1.     Postanowienia Ogólne.

 

§ 1.

 

Spółka będzie prowadzona pod firmą : „ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie.

Spółka może używać skróconej nazwy „ PEC Sp. z o.o. w Pińczowie”

 

§ 2.

 

Siedzibą Spółki jest miasto Pińczów.

§ 3.

 

Terenem działania Spółki jest obszar  Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 

§ 4.

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 

§  5.

 

Spółka może prowadzić przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe może tworzyć oddziały, filie,  inne jednostki organizacyjne , a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

 

§ 6

 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest realizacja zadań własnych gminy Pińczów, a w szczególności zaopatrzenie w energię cieplną, oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :

                                                                                                                

          PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych                      

       PKD 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

          PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej

          PKD 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

          PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i  

                                     powietrze do układów klimatyzacyjnych

          PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych           

          PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i

                                     gazowych

          PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci                        

                                           rozdzielczych

          PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

          PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

          PKD 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

         PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

          PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

          PKD 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia                                                                          

          PKD 24.44.Z – Produkcja miedzi

          PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

                                    niesklasyfikowane

          PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

          PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych

          PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana

          PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn

          PKD 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

          PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

          PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów

                                    silnikowych z wyłączeniem motocykli

          PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian

          PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

          PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem

                                   motocykli

          PKD 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów

                                    samochodowych, z wyłączeniem motocykli

          PKD 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i

                                    konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów

                                    do nich

          PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

          PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

          PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

                                    dzierżawionymi

          PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.

 

 

 

 

2.     Kapitał zakładowy.

 

§ 7

 

 

1.     Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.460.500 zł ( słownie : dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych ) i dzieli się na 4 921 ( słownie : cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden ) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł ( słownie : pięćset złotych ) każdy udział.

2.     Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział

 

  3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany.

  4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000 zł ( dziesięciu milionów złotych ) w terminie do dnia 31.12.2015 r – nie stanowi zmiany umowy Spółki.

 

 

§  8.

 

 

  1. Wszystkie udziały wymienione w § 7 należą od chwili przekształcenia do Gminy

        Pińczów.

 2. Udziały mogą być umarzane z czystego zysku jak i przez obniżenie kapitału

Zakładowego Spółki. „

§  9.

 

Pracownicy Spółki mają prawo do zakupu udziałów w Spółce na zasadach określonych w dziale 4 ustawy z dnia 30.08.1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych   /Dz.U.Nr.118 poz.561/  oraz o rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 03.04.1997 roku w sprawie szczególnych zasad podziału  uprawnionych pracowników na grupy ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych  grup oraz trybu nabywania akcji przez  uprawnionych pracowników /Dz.U.Nr.33 poz.200/.

 

 

3.    Władze Spółki .

 

§  10.

 

Władzami Spółki są:

 

    1/  Zarząd Spółki

    2/  Rada Nadzorcza

    3/  Zgromadzenie Wspólników

 

 

Z A R Z Ą D    S P Ó Ł K I

 

§  11.

 

 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.

 

2. Kadencja Zarządu trwa 4  /cztery/  lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy.

 

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z  zastrzeżeniem ust.4.

 

4. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Zarząd Miejski w Pińczowie z tym, że do pełnienia funkcji Prezesa pierwszego Zarządu powołuje się Dyrektora przekształconego Przedsiębiorstwa,  a na jego wniosek drugiego członka Zarządu.

 

§  12.

 

1.     Do  Zarządu należą sprawy, których  kodeks spółek handlowych , ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych władz.

 

2.     Podział obowiązków między członków Zarządu określi regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

 

§  13.

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo, a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki o wartości przekraczającej – 30.000.-zł ( trzydzieści tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

 

 

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. Pełnomocnictw udzieli Zarząd.

 

 

3. Umowy o pracę z członkami pierwszego Zarządu zawiera w imieniu Spółki Zarząd Miejski w Pińczowie, natomiast umowy o pracę z członkami następnych Zarządów zawiera w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący.

 

 

 

R A D A    N A D Z O R CZ A

 

§  14.

 

1.     Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

2.     Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

 

§  15.

 

 Pracownicy Spółki wybierają dwóch członków Rady Nadzorczej, pozostałych członków   Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

 

§  16.

 

1.        Uchwały Rady Nadzorczej zapadają  bezwzględną większością głosów.

 

2.        Organizację i tryb wykonywania czynności Rady Nadzorczej określi regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

 

§  17.

 

Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy :

 

1.     Stałe sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej działania.

2.     Ocena bilansu, oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym.

3.     Ocena sprawozdania Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania.

4.     Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania.

5.     Reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sprawach między nimi.

6.     Wybór i odwołanie członków Zarządu z zastrzeżeniem § 11, pkt. 4.

7.     Określanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

§  18.

 

1.   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu

      miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

 

2.   Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników zwołuje Zarząd z własnej

      inicjatywy albo na  żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika- wspólników-

      reprezentującego co najmniej  1/10  /słownie: jedną dziesiątą/ części

      kapitału zakładowego.

 

3.   Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli : 

 

      a./   Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust.1.

 

b./  Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia    na piśmie żądania o którym mowa w ust.2.

 

§  19.

 

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd.

§  20.

 

1.        Do wyłącznej kompetencji  Zgromadzenia Wspólników należy :

 

      a./   rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz       rachunku  zysków i strat za ubiegły rok obrotowy i kwitowanie  Władz Spółki z  wykonania przez nie obowiązków.

 

      b./   podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,

     

      c./   podjęcie uchwały o przystąpieniu do innej spółki, organizacji  gospodarczej lub społecznej lub wystąpieniu z niej,

  

     d./   uchwalenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu  Rady   Nadzorczej, regulaminu Zgromadzenia Wspólników i regulaminu Zarządu,

    

     e./   emisja obligacji

 

     f./   tworzenie funduszy celowych ,

 

     g./  zbycie lub nabycie nieruchomości

 

     h/ określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki”.

 

     i./  zbycie  lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa  

           użytkowania,

 

     j./   podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,

 

    k./  zmiana umowy spółki ,

 

    l./   podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących  roszczeń  o naprawie  szkody

          wyrządzonej przy zawiązywaniu  Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

    ł./  podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na umorzenie udziałów przez

         Spółkę, w drodze nabycia udziałów ( umorzenie dobrowolne – zgodnie z art.199

         § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych ).

     m./ dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe

            spółki

 

2.        Zgromadzenie wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione  przez

       Zarząd, Radę Nadzorczą czy wspólnika.

 

§  21.

 

1.   Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością

      głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do zmiany umowy Spółki, nie

      wyłączając zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, w sprawie połączenia

      spółek, rozwiązania spółki i zbycia przedsiębiorstwa , które wymagają                

      dwie trzecie głosów oddanych.

 

3.        W przypadku przewidzianym w art.233 kodeksu spółek handlowych,

do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.

 

3.        Uchwały co do  zmian umowy Spółki, zwiększających świadczenia wspólników  lub uszczuplających prawa, przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymagają zgody wszystkich wspólników których dotyczą.

 

4.   Na każdy udział  przypada jeden głos.

 

4.  Gospodarka Spółki.

 

§   22.

 

1.     Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.     Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy  z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się  31 grudnia 1999 roku.

 

 

§   23.

 

1.     Spółka tworzy następujące kapitały :

a./  kapitał zakładowy

b./  kapitał zapasowy

 

2. Spółka przeznacza co roku co najmniej 50% zysku do podziału na zasilenie

     kapitału zapasowego Spółki”.

 

3.     Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

 

 

 

§ 24

 

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu sześciu  miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym i wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

 

§   25.

 

1.     Część zysku, pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń  publicznoprawnych  oraz zasileniu funduszu Spółki, dzieli się między wspólników  chyba,  że uchwała wspólników postanowi inaczej.

 

2.     Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie wypłat  powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 /słownie: dwóch/  miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.

 

 

 

5. Postanowienie końcowe.

 

 

§  26

 

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto każde ogłoszenie powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników i osób trzecich.

 

§   27

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących  spółki prawa handlowego.

 

§   28

 

W skład pierwszego zarządu powołani są :

 - na funkcję Prezesa Zarządu - dyrektor przekształconego przedsiębiorstwa Pan Ryszard    

   Boreczek  

-  na funkcję członka Zarządu - Pani Halina Wiącek.

 

 

 

 

 

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl