Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Opis:
Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 5a / biblioteka /
Telefon: 412345381
Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na  wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny.

 

Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastępuje dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.

Urodzenia, małżeństwa i zgony są rejestrowane przez kierowników urzędów stanu cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego.

Od 1 marca 2015 roku Rejestr Stanu Cywilnego jest sukcesywnie napełniany aktami stanu cywilnego w wyniku:

*   - bieżącej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów,

*   - przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych dotychczas w księgach stanu cywilnego,

*   -  w przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego na wniosek,

*   - w przypadku realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego,

*   - dokonywania zmian w aktach lub dokonywania czynności dla których niezbędny jest wgląd do aktu.

*       Uzyskanie dokumentów:

*        a) odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony / w tym wielojęzyczny /,

*      b) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

*      c) zaświadczenie o stanie cywilnym,

*      d) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

*      e) zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą,

*      f) zaświadczenie o uznaniu ojcostwa

WAŻNE !  Jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego  jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może zostać sporządzony i wydany wnioskowany dokument (np. odpis danego aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym) wówczas wnioskodawca otrzyma go niezwłocznie.

Natomiast, jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego (rejestr od 1 marca 2015 r. będzie sukcesywnie napełniany), wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia  zostanie zrealizowane w następujących terminach:

*   - w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt, czyli do USC w Pińczowie,

*   - w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt, czyli do urzędu spoza gminy Pińczów.


 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie odpisu stanu cywilnego lub zaświadczenia (dostępny na miejscu).
2. Dowód osobisty (do wglądu) interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osoby której akt dotyczy, oraz osób spokrewnionych: rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek) oraz złożenie wniosku ( druk do pobrania na miejscu )
3. Dokument stwierdzający uprawnienie do odbioru odpisu.

Wydawane DOKUMENTY (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) dotyczą zdarzeń, które miały miejsce na terenie całej Polski.

Opłata skarbowa:

 ł

  •  odpis zupełny wydany po transkrypcji aktu  /wpisanie zagranicznego aktu /                         - 50 zł
  •  odpis zupełny wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia aktu dokonanego na wniosek  - 39 zł
  • odpis zupełny wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami Polski i nie zostały tam zarejestrowane                                                                                                                                   - 39 zł
  • odpis zupełny wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu                       - 39 zł
  • odpis zupełny aktu wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.                                                                                                         - 39 zł
  • odpis skrócony aktu stanu cywilnego                                                                                                -22 zł

  • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych osoby    -  24 zł                                             
  •  zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego w wysokości                                               - 24 zł
  • zaświadczenie o stanie cywilnym                                                                                                       - 38 zł
  • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo                -38 zł

Opłaty skarbowe w kasie Urzędu (pokój nr 10, parter) lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 20 1020 2629 0000 9802 0365 9794.

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody
Świętokrzyskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:
1.  Prawo o aktach stanu cywilnego 
2. Ustawa o opłacie skarbowej 

3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

4. Kodeks postępowania administracyjnego 

Wydawanie dokumentów upoważnionym osobom: wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu oraz innym osobom, które wykażą interes prawny odbywa się także drogą korespondencji na podstawie wniosku i dokumentu opłaty skarbowej.

Załączone pliki:

Wniosek o wydanie dokumentu
(Podanie o wydanie odpisu.doc - 35.84 KB) Data publikacji: 2015-03-30 12:00:10 Redaktor: Jerzy Lechowski

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl