Rejestracja urodzenia dziecka

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC
Z-ca Kier. USC
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 5a
Telefon: 412345381

Osobą zgłaszającą musi być jedno z rodziców, lekarz bądź położna. Zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 14 dni od daty jego urodzenia. W przypadku urodzenia martwego dziecka
zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Akt urodzenia dziecka sporządza się w USC miejsca urodzenia dziecka.
Przy sporządzaniu aktu urodzenia wydawane są zgłaszającemu trzy odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka, w tym 1 egzemplarz z adnotacją o tzw. "becikowe".

 

Wymagane dokumenty:
1. „Zgłoszenie urodzenia noworodka" wydane przez placówkę służby zdrowia.
2. Dowody osobiste rodziców (lub tylko matki, w przypadku jeżeli
matka jest panną, rozwódką lub wdową)
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa lub urodzenia matki (w zależności od stanu cywilnego matki dziecka) lub aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub aktu zgonu męża (tylko w przypadku, gdy akt małżeństwa, urodzenia lub zgonu zostały sporządzony poza terenem gminy Pińczów)
4. Wniosek o wydanie trzech odpisów skróconych aktu urodzenia / do wypełnienia na miejscu/.

Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa - dokumenty określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego w odniesieniu do sprawy indywidualnej - konieczny kontakt z USC.

Termin realizacji:
Akt urodzenia sporządzany jest na miejscu, przy złożeniu wniosku.

 

Opłaty:

Bez opłat.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl