Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC
Z-ca Kier. USC
Lokalizacja: Ul. Nowy Świat 5a
Telefon: 412345381

Zgodnie z art. 28 p.a.s.c. w akcie stanu cywilnego można
sprostować oczywisty błąd pisarski. Oczywisty błąd pisarski to
wpis w akcie niezgodny z dokumentem stanowiącym podstawę jego sporządzenia.

 

Zasadą jest, że akt późniejszy prostujemy na podstawie aktu wcześniejszego, i tak:
- akt urodzenia prostować można na podstawie aktu małżeństwa rodziców, a w przypadku dziecka nie pochodzącego z małżeństwa na podstawie aktu urodzenia matki. Jeżeli ojcostwo dziecka zostało ustalone przez uznanie lub sądowe ustalenie ojcostwa podstawą sprostowania aktu może być odpis aktu urodzenia ojca;
- akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo;
- akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego, w zależności od tego czy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

Akt stanu cywilnego może być sprostowany na podstawie innych dokumentów niż akty stanu cywilnego. Takimi dokumentami będą: zgłoszenie urodzenia noworodka lub karta zgonu, jeżeli dane wpisane do aktu różnią się od danych zamieszczonych w tych dokumentach. Mogą to być też decyzje administracyjne wydane w trybie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego odtwarzające, czy ustalające treść aktu, jeżeli błąd nastąpił przy przenoszeniu treści decyzji do aktu.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek strony.
2. Odpisy zupełne źródłowych aktów stanu cywilnego w zależności
od rodzaju prostowanego aktu.
3. Dokument tożsamości strony.

 

Termin realizacji:

Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Opłaty:


Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39,00 zł. 
Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu  lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego,
za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
do 14 dni od daty jej otrzymania

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Uwagi:
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami w miejscu sporządzenia aktu. Gdy sprostowanie dotyczy imienia lub nazwiska w trybie ustawy o zmianie imienia lub nazwiska, wniosek należy składać w miejscu stałego zameldowania. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje sprostowany oczywisty błąd pisarski.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl