Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2005 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach nieruchomości oznaczonych  w ewidencji gruntów numerami : 204, 205/1, 309/4, 310, 311/2 i 317, położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej - ul. 1 Maja,

Strony postępowania mogą zapoznać się z powyższą decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl