Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2005r. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie miasta Pińczowa obr. 02, w miejscowości Brzeście i Podłęże.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w Pińczowie na obr. 02 miasta, Brześcia, Podłęża gm. Pińczów.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl