Zamawiajacy: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie

Adres: ul. Złota 7, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 0413572432, fax. 0413572711
E-mail: mgops@pinczow.com.pl, Strona www:

Numer ID: 2376

Data publikacji: 2017-10-30 11:50:39

Przedmiot: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)

Treść przetargu:

                                                                                                                                                Pińczów, 30.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)

 

Przedmiot zamówienia:

 

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki
w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.         Nazwa zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE

2.         Adres zamawiającego: 28-400 Pińczów, ul. Złota 7  

3.         Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. / fax. 41 357 24 32

4.         Adres e-mail zamawiającego: mgops@pinczow.com.pl

5.         Adres strony internetowej: www.pinczow.com.pl

II.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE,28-400 Pińczów, ul. Złota 7 - sekretariat

2.      Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2017 roku, o godz. 0900.

3.         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2017 roku o godz. 0915 w siedzibie zamawiającego.

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów.

2.      Wymiar świadczeń przewidywany w okresie realizacji umowy:

·           usługi opiekuńcze w wymiarze około 2 000 godzin/miesięcznie pełnione 7 dni w tygodni.

·           przewidywana liczba osób objętych usługami około 60 osób/miesięcznie.

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi
i faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniemart. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej.

         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ

3.         Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

-  85.31.20.00-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.         Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  zawarty został odpowiednio w SIWZ

5.         Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w załącznik 1 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.            OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w odpowiedniej części zamówienia, są:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

50% = 50 pkt.

2

Doświadczenie

20% = 20 pkt.

3

Potencjał osobowy

10% = 10 pkt.

4

Certyfikacja usług

20% = 20 pkt.

 


Załączone pliki
SIWZ_20171030.docSIWZ (SIWZ_20171030.doc - 182.784 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:52:17 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 1: Wzór umowy (Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_20171030.docx - 52.238 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:53:07 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 2: Formularz oferty (Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_20171030.docx - 14.475 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:53:36 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_20171030.docx - 11.294 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:54:05 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia (Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_20171030.docx - 12.555 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:54:38 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_20171030.docZałącznik nr 5: Wykaz usług – do punktacji (Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_20171030.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:55:09 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_20171030.docZałącznik nr 6. Wykaz osób (Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_20171030.doc - 58.368 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:55:38 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_20171030.docZałącznik nr 7: Wykaz usług (Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_20171030.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:56:06 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 8: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_20171030.docx - 16.34 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:56:38 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 9: Wykaz osób – do punktacji (Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_20171030.docx - 10.451 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:57:19 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_20171030.docxZałącznik nr 10: Oświadczenie o niezaleganiu (Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_20171030.docx - 11.72 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 11:58:16 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)
informacja_o_wynikach_20171114.docINFORMACJA O WYNIKACH (informacja_o_wynikach_20171114.doc - 42.496 KB)
Data publikacji: 2017-11-14 10:11:52 Redaktor: Grażyna Ciesiółkiewicz
Opis: „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 135
Wprowadził do systemu: Grażyna Ciesiółkiewicz, data: 2017-10-30 11:50:39
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-10-30 11:59:27

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl