Zamawiajacy: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres: ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. tel. 413572494, fax. fax. 413577210
E-mail: sekretariat@szozpinczow.pl, Strona www: szozpinczow.pl

Numer ID: 2397

Data publikacji: 2017-11-30 13:49:03

Przedmiot: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Treść przetargu:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

       nr sprawy: SZOZ.250.2.17

 Nazwa oraz adres Udzielającego zamówienia.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
28-400 Pińczów, ul. Klasztorna 6
tel.: 48 41 35 724 94

fax.: 41 35 772 10

www: www.szozpinczow.pl

e-mail: sekretariat@szozpinczow.pl

Opis przedmiotu konkursu, okres obowiązywania umowy, wymagania odnoszące się do przedmiotu konkursu.

1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SWKO.

2. Kod CPV 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest realizować przedmiot postępowania zgodnie z

obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi w sposób odpowiadający zasadom współczesnej

wiedzy medycznej. Przyjmujący zamówienie będzie prowadził dokumentację medyczną

wymaganą przepisami szczegółowymi oraz podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia

na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przy użyciu odczynników spełniających

wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2017 r.

poz. 211 z pózn. zm.), które zostały zgłoszone  do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych.

5. Przyjmujący zamówienie zapewnia pobranie materiału w systemie próżniowym zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U.2016.1665 z późn. zm.)

z zapewnieniem pojemników próżniowych (system zamknięty) do pobierania materiału.

6. Przyjmujący zamówienie zapewnia minimum 1 punkt pobrań materiału biologicznego

zlokalizowanego na terenie miasta Pińczów, jeżeli takiego nie posiada w momencie ogłoszenia konkursu, przyjmujący zamówienie zobowiąże się w okresie obowiązywania umowy taki punk pobrań utworzyć.

7. Przyjmujący zmówienie zobowiązany jest wyposażyć Punkt pobrań w sprzęt niezbędny do

funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi normami.

8. Wymagane godziny pobierania materiału biologicznego, tj. godziny otwarcia  punktu pobrań w

Pińczowie od 07.00 do 11.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

9. Przyjmujący zamówienie zapewnia nieodpłatne pobieranie materiału do badań, sprzęt

jednorazowego użytku, wykonanie badań w swoim laboratorium, na swoim sprzęcie i

odczynnikach.

10. Przyjmujący zamówienie zapewnia druki skierowań na badania laboratoryjne w ilości

uzależnionej od potrzeb Udzielającego zamówienie, zawierające wszystkie badania wskazane w

załączniku nr 2 do SWKO.

11. Podstawą usług laboratorium będą skierowania wystawiane przez Udzielającego zamówienia.

12. Uprawnionymi do wystawiania skierowań są lekarze udzielający świadczeń medycznych na rzecz Udzielającego zamówienia.

13. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbioru materiału biologicznego własnym

środkiem transportu i na swój koszt.

14. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za warunki pobierania, przechowywania

i transportu pobranego materiału biologicznego.

15.Wyniki badań laboratoryjnych będą udostępniane elektronicznie w dniu pobrania oraz dostarczane w formie pisemnej następnego dnia od  pobrania materiału biologicznego do punktu Rejestracji w SZOZ w Pińczowie ul. Klasztorna 6 najpóźniej do godziny 15.00. Wyjątek stanowią wyniki badań mikrobiologicznych i proteinogramu, które dostarczone będą do 4 dni od momentu pobrania. Połączenie z serwisem udostępniającym badania laboratoryjne będzie zabezpieczone protokołem szyfrującym HTTPS.

16. Wyniki badań laboratoryjnych będą udostępniane elektronicznie dla pacjenta SZOZ-u w dniu pobrania.

17. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z wymogami

Narodowego Funduszu Zdrowia. Za wyniki kontroli NFZ odpowiada Przyjmujący zamówienie.

18. Faktury za wykonane badania wystawiane będą przez Przyjmującego zamówienie za każdy

miesiąc kalendarzowy i dostarczone do Udzielającego zmówienie do 10-go dnia następnego

miesiąca. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury

Udzielającemu zamówienia. Wymaganym załącznikiem do faktury będzie wykaz wykonanych

badań laboratoryjnych w danym miesiącu z podziałem na poszczególne placówki SZOZ.

19. Udzielający zamówienie nie pokryje kosztów badań innych niż wyszczególnione w

załączniku nr 2 do SWKO.

20. Formularz oferty stanowi – Załącznik nr 1 do SWKO.

21. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług, będących

przedmiotem konkursu i nie może powierzyć ich wykonywania osobom (podmiotom) trzecim

bez zgody Udzielającego zamówienia.

22. Udzielający zamówienia wyznacza termin realizacji zamówienia na okres 24 miesięcy od daty wskazanej w umowie z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata. Umowa może być przedłużona na kolejne lata w wypadku nie rozstrzygnięcia konkursu ofert z uwagi na odwołania od wyniku konkursu lub z przyczyn niezależnych od Udzielającego zamówienia np. klęsk żywiołowych, które nie pozwoliły wyłonić w drodze konkursu ofert nowego Przyjmującego zamówienie.

 


Załączone pliki
SWK_diagnostyka_laboratoryjna_SZOZ_2017.docSWK (SWK_diagnostyka_laboratoryjna_SZOZ_2017.doc - 133.632 KB)
Data publikacji: 2017-11-30 13:49:54 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_nr_1formularz oferty_diagnostyka_laboratoryjna_2017.doczal.1 (zal_nr_1formularz oferty_diagnostyka_laboratoryjna_2017.doc - 40.96 KB)
Data publikacji: 2017-11-30 13:50:05 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_nr_2_wykaz badan_diagnostyka_laboratoryjna_SZOZ_2017.doczal.2 (zal_nr_2_wykaz badan_diagnostyka_laboratoryjna_SZOZ_2017.doc - 134.656 KB)
Data publikacji: 2017-11-30 13:50:15 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_nr_3_oswiadczenie_diagnostyka_laboratoryjna_SZOZ_2017.doczal.3 (zal_nr_3_oswiadczenie_diagnostyka_laboratoryjna_SZOZ_2017.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2017-11-30 13:50:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_nr_4_wzor_umowy_diagnostyka laboratoryjna_SZOZ_2017.doczal.4 (zal_nr_4_wzor_umowy_diagnostyka laboratoryjna_SZOZ_2017.doc - 99.328 KB)
Data publikacji: 2017-11-30 13:50:40 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 111
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-11-30 13:49:03
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-11-30 14:06:31

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl