Zamawiajacy: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres: ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. tel. 413572494, fax. fax. 413577210
E-mail: sekretariat@szozpinczow.pl, Strona www: szozpinczow.pl

Numer ID: 2401

Data publikacji: 2017-12-06 13:27:45

Przedmiot: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ oraz AOS

Treść przetargu:

SZOZ.25.250.1.17

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ oraz AOS

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638 z późn.zm. oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27 sierpnia 2004 r., Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienie:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ oraz AOS

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju:

1.       Podstawowa Opieka Zdrowotna

2.       Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01.01.2018 r.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Klasztorna 6. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 41 357 24 94

Termin i miejsce składania ofert: 18.12.2017 r. do godz. 930 w sekretariacie Udzielającego zamówienia,  oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert: Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 18.12.2017 r. godz. 1000 w pokoju socjalnym w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,

b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%,

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.pinczow.com.pl – zakładka BIP i Tablicy ogłoszeń w siedzibie SZOZ w Pińczowie w dniu 19.12.2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzegamożliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Data ogłoszenia: 06.12.2017 r.

 

 

                                                                                                ZATWIERDZAM

                                                                                                MARCIN WOJNIAK

                                                DYREKTOR                                                                                                                                                                                                  


Załączone pliki
Ogloszenie_konkurs_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.pdfOgłoszenie (Ogloszenie_konkurs_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.pdf - 739.491 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 13:40:32 Redaktor: Przemysław Fatyga
SWKO_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.pdfSWKO (SWKO_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.pdf - 659.203 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 13:40:43 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_2.2_aos_umowa_kontraktowa_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.docxZal_2.2_aos_umowa_kontraktowa_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017 (Zal_2.2_aos_umowa_kontraktowa_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.docx - 27.669 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 13:41:04 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_nr 2.1_poz_umowa_kontraktowa_swiadzczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.docxZal_nr 2.1_poz_umowa_kontraktowa_swiadzczenie_zdrowotne_SZOZ_2017 (Zal_nr 2.1_poz_umowa_kontraktowa_swiadzczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.docx - 27.757 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 13:41:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_nr_1_formularz_ofertowy_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.docxZal_nr_1_formularz_ofertowy_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017 (Zal_nr_1_formularz_ofertowy_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.docx - 18.315 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 13:41:47 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_nr_2.3_umowa_zlecenie_aos_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.docxZal_nr_2.3_umowa_zlecenie_aos_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017 (Zal_nr_2.3_umowa_zlecenie_aos_swiadczenie_zdrowotne_SZOZ_2017.docx - 29.202 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 13:42:09 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_nr_2.4_umowa_zlecenie _poz_swiadczenie _zdrowotne_SZOZ_2017.docxZal_nr_2.4_umowa_zlecenie _poz_swiadczenie _zdrowotne_SZOZ_2017 (Zal_nr_2.4_umowa_zlecenie _poz_swiadczenie _zdrowotne_SZOZ_2017.docx - 28.269 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 13:42:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_nr_3_do_SWKO_swiadczenie_zdrowotne _SZOZ_2017.docxZal_nr_3_do_SWKO_swiadczenie_zdrowotne _SZOZ_2017 (Zal_nr_3_do_SWKO_swiadczenie_zdrowotne _SZOZ_2017.docx - 16.752 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 13:42:40 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zmaiana_ogloszenia_SWKO_konkurs _swiadczen_zdrowotnych_2017_.pdfzmiana ogłoszenia i SWKO (Zmaiana_ogloszenia_SWKO_konkurs _swiadczen_zdrowotnych_2017_.pdf - 290.196 KB)
Data publikacji: 2017-12-13 13:34:24 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 94
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-12-06 13:27:45
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-12-06 13:51:45

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl