Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2428

Data publikacji: 2018-01-30 09:33:36

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Gminy:

 

Położenie nieruchomości                   – Pińczów obręb 09

Nr ewidencyjny nieruchomości         – 102, 139

Powierzchnia nieruchomości             – 0,4198 ha

Nr Księgi wieczystej                          KI1P/00024425/0, KI1P/00031188/8

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego    – tereny drobnej aktywności gospodarczej

 

Cena wywoławcza                             97 000,00 zł + VAT (23%)

Wadium                                              9 700,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony 20.12.2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

-        osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty: osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

-        reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

-        pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-        w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2018 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 65 1020 2629 0000 9502 0365 9810 PKO Bank Polski SA. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanych nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 41 234 53 15.

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 313
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-01-30 09:33:36
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-01-30 09:36:57

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl