Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2441

Data publikacji: 2018-02-19 14:50:47

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – budowa parkingu i szaletu miejskiego"

Treść przetargu:

Ogłoszenie nr 520247-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Gmina Pińczów: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – budowa parkingu i szaletu miejskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania NieInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pińczów, krajowy numer identyfikacyjny 29100984000000, ul. ul. 3 Maja  10 , 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3573871 do 75, e-mail sekretariat@pinczow.com.pl, faks 413 572 645.
Adres strony internetowej (URL): www.pinczow.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pinczow.com.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNie

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przesłanie pocztą lub złożenie osobiste na adres: ul. 3 Maja 10, 28 - 400 Pińczów pok. 29
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – budowa parkingu i szaletu miejskiego
Numer referencyjny: IPP.271.2.13.2018.BB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego w branżach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz ich koordynacja w okresie realizacji robót budowlanych dla zadania: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II” – budowa parkingu i szaletu miejskiego W przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Nadzoru w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest reagować w czasie max. 4 godzin od powzięcia informacji na ten temat. Uwaga: skrócenie czasu reakcji podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 22.7. SIWZ. Pełnienie nadzoru w branżach j.w. należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami, projektem budowalnym oraz wykonawczym, kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej www.pinczow.com.pl – bip Gminy w zakładce „przetargi” – zamówienie publiczne nr sprawy IPP.271.2.6.2018.BB z dnia 17.01.2018 r. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych ustawą z dnia 07 lipca 1994 r – Prawo budowalne w tym: a)kontrola zgodności wykonanych robót budowlanych pod względem technicznym , materiałowym, użytkowym i ekonomicznym , z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami a także zasadami wiedzy technicznej; b)sprawdzanie jakości wykonanych robót i zastosowanych materiałów budowalnych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowalnych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c)sprawdzanie i odbiór robót budowalnych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych , próbach i odbiorach; d)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad; e)sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego , sprawdzanie dokumentacji powykonawczej. f)przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur; g)kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót; h)bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji; i)dokonanie analizy i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo-finansowego j)uczestniczenie w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzenie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron; k)egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca robót budowlanych; l)w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowalnych gwarancji i rękojmi, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do uczestniczenia w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzenie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. m)wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowalnych Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu; n)współpraca z innymi uczestnikami Zadania, uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy robót budowalnych; o)posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego przez wszystkich Inspektorów Nadzoru przez cały okres realizacji umowy, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Zadania , w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do: a)co najmniej jedna wizyta Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w każdym tygodniu realizacji Zadania b)co najmniej do dwóch wizyt Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w każdym tygodniu podczas realizacji robót związanych z budowa /przebudową / zabezpieczeniem sieci i instalacji infrastruktury drogowej c)niezależnie od wizyt określonych pod lit a) konieczna obecność podczas odbiorów częściowych i odbioru końcowego Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego w specjalności odpowiedniej do zrealizowanych prac będących przedmiotem odbioru. d)do maksymalnie 5 wizyt Inspektora/ów w okresie rękojmi i gwarancji dotyczących Zadania – na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23870,00
Waluta:

 

PLN

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia




2018-10-15


 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykaz wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: co najmniej dwie usługi; pierwsza usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi dotyczącymi budowy/przebudowy dróg, ciągów pieszych, parkingu – o nawierzchni z kostki brukowej oraz oświetlenia terenu o wartości tych robót minimum 1 000 000,00 PLN. druga usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi związanymi z budową/rozbudową/przebudową obiektu kubaturowego z instalacjami wewnętrznymi o wartości tych robót minimum 400 000,00 PLN. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. b)wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: •Koordynator Inspektor nadzoru posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawa Prawo budowalne w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz min. 5 letnia praktykę zawodową w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii drogowej; •jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi zgodnie z ustawą Prawo budowalne w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń oraz min. 3 letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowalnej; •jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń oraz min. 3 letnią praktykę zawodową •jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawa Prawo budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; oraz min. 3 letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych ; Do wykazu należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług 9.4.2.a) – załącznik nr 7 SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 5 SIWZ Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas reakcji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy w okolicznościach zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót. Dokonanie zamiany inspektora nadzoru na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SIWZ. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
                                                                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                                                                      mgr inż. Włodzimierz Badurak


Załączone pliki
Zalaczni_nr_1_nadzor_parking_i_sz.doczal 1 (Zalaczni_nr_1_nadzor_parking_i_sz.doc - 81.92 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:54:19 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_parking_i_sz.docxzal 2 (Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_parking_i_sz.docx - 25.759 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:54:34 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_nadzor_parking_i_sz.docxzal 3 (Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_nadzor_parking_i_sz.docx - 28.353 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:54:47 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_4_grupa_kapitalowa_nadzor_parking_i_sz.doczal 4 (Zalacznik_nr_4_grupa_kapitalowa_nadzor_parking_i_sz.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:55:02 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob_nadzor_parking_i_sz.doczal 5 (Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob_nadzor_parking_i_sz.doc - 83.456 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:55:17 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_6_wzor_umowy_nadzor_inwestorski_parking_i_sz.doczal 6 (Zalacznik_nr_6_wzor_umowy_nadzor_inwestorski_parking_i_sz.doc - 67.584 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:55:29 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_7_Wykaz_robot_nadzor_parking_i_sz.doczal 7 (Zalacznik_nr_7_Wykaz_robot_nadzor_parking_i_sz.doc - 80.384 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 14:55:43 Redaktor: Przemysław Fatyga
SIWZ_art_24aa_1_nadzor_parking_i_sz_.docSIWZ (SIWZ_art_24aa_1_nadzor_parking_i_sz_.doc - 225.792 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 15:02:40 Redaktor: Przemysław Fatyga
informacja_nadzor__dla_wykonawcow_parking_i_sz_1.pdfinformacja (informacja_nadzor__dla_wykonawcow_parking_i_sz_1.pdf - 470.823 KB)
Data publikacji: 2018-02-22 13:10:40 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 187
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-02-19 14:50:47
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-02-19 15:03:55

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl