Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2447

Data publikacji: 2018-02-28 12:51:15

Przedmiot: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych
w Skrzypiowie

Treść przetargu:

Pińczów, dnia 28.02.2018r.

OŚiGM.7021.5.3.2018

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych
w Skrzypiowie

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych w Skrzypiowie. Na formularzu oferty proszę o podanie ceny netto i brutto.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, na której winien być dokładny adres Zamawiającego z dopiskiem „Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych
w Skrzypiowie” – nie otwierać przed 09.03.2018r. godz. 9.30”.
  Oferty należy składać osobiście w kancelarii (pok. 29) Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą do dnia 09.03.2016r. do godz. 900 (decyduje data wpływu do Urzędu – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane) na adres:

Urząd Miejski, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godzinie 930 w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem w Pińczowie pok. Nr 42.

Zarządzanie składowiskiem będzie wykonywane w terminie do dnia 31 marca 2020r..

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty dokonano wizji lokalnej na składowisku celem zapoznania się
z obiektem oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do właściwego sporządzenia oferty. Wizji lokalnej będzie można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym Zarządzającym składowiskiem pod numerem telefonu:  531 594 772.

 

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz oferty cenowej
  3. Projekt umowy

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Załączone pliki
formularz_ oferty.doczal 1 (formularz_ oferty.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 12:53:13 Redaktor: Bożena Liber
Opis_ przedmiotu_ zamowienia.doczal.2 (Opis_ przedmiotu_ zamowienia.doc - 37.888 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 12:53:43 Redaktor: Bożena Liber
UMOWA_AP_wysypisko.doczal.3 (UMOWA_AP_wysypisko.doc - 49.664 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 12:58:01 Redaktor: Bożena Liber

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 202
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-02-28 12:51:15
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-02-28 13:00:06

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl