Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2711

Data publikacji: 2019-01-03 12:46:05

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
/j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm./, dla wniosków, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego Pińczowie w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.”

Treść przetargu:

Pińczów, dnia 03 stycznia 2019 roku

Znak : IPP.271.1.1.2019.DG

 


 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
/j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm./, dla wniosków, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego Pińczowie w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.”

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dla każdego wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego sporządzenie projektu decyzji wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym również analizy)
- w terminie 14 dni od dnia otrzymania materiałów wyjściowych od Zamawiającego.

2.  Informacja o dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca

-      Formularz ofertowy (druk w załączeniu).

-      Potwierdzenie spełnienia wymogów art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.  Cena oferty:

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie (cena netto oraz z podatkiem VAT cena brutto).

4.  Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto (cena w 100%).

5.  Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej do dnia 11 stycznia 2019r. do godz. 12.00
na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,

w zaklejonej kopercie, która winna zawierać adnotację : „Oferta na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - termin do 11 stycznia 2019r., do godz. 12.00.”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania cenowego zostanie podana w formie informacji telefonicznej lub
e-maila.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2. Dokładny termin i miejsce podpisania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego.

6.  Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Dariusz Golik – inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 412345162, w godz. 7.30 do 15.30.

7.  Załączniki

Ø  Formularz ofertowy - załącznik nr 1,

Ø  Wzór umowy - załącznik nr 2.

                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                mgr inż. Włodzimierz Badurak


Załączone pliki
Wzor_Formularz_ofertowy_.docxWzór formularz ofertowy (Wzor_Formularz_ofertowy_.docx - 15.669 KB)
Data publikacji: 2019-01-03 12:47:53 Redaktor: Przemysław Fatyga
Wzor_Umowy_.docxWzór Umowy (Wzor_Umowy_.docx - 22.106 KB)
Data publikacji: 2019-01-03 12:48:05 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zaproszenie_do_skladania_ofert__.pdfzaproszenie do złożenia oferty (Zaproszenie_do_skladania_ofert__.pdf - 428.765 KB)
Data publikacji: 2019-01-03 12:49:40 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 148
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-01-03 12:46:05
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2019-01-03 13:05:56

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl