Archiwalna wersja strony: Rejestracja zgonu

Urząd Miejski w Pińczowie - Rejestracja zgonu
Data archiwizowania: 2014-01-16 11:18:17
Rejestracja zgonu

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier.USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 41/357-26-12, 41/357-38-71...5 wew.380.  W pilnych przypadkach losowych można kontaktować się w sprawie sporządzenia aktu zgonu tel. 606 965 608

Zgon osoby należy zgłosić w terminie 3 dni, natomiast w przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną - w ciągu 24 godzin.
Przy sporządzaniu aktu zgonu wydawane są
zgłaszającemu trzy odpisy skrócone aktu zgonu.

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku cudzoziemca -
paszport).
3. Dowód osobisty współmałżonka lub osoby zgłaszającej (do wglądu).
4. Zezwolenie prokuratora, w przypadku gdy zgon wystąpił z
przyczyn nienaturalnych.                                                                                                            5. Wniosek o wydanie 3 skróconych aktów zgonu.

Termin realizacji:
Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Opłaty:

3 egzemlarze zwolnione z opłat, dodatkowe - 22 zł płatne w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pińczów: 61 1050 1461 1000 0023 5321 2232

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz. U. z 2000 r. nr 23 poz. 295 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

.Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl