Archiwalna wersja strony: Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Urząd Miejski w Pińczowie - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Data archiwizowania: 2014-03-06 11:07:29
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3 
Telefon: 41/357-26-12, 41/357-38-71...5 2278 , wew.380

Zgodnie z art. 71 p.a.s.c. zaświadczenie stwierdzające, że
obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć
małżeństwo za granicą wydaje kierownik USC miejsca
zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
Zaświadczenie traci ważność po upływie trzech miesięcy od
dnia jego wydania.

 Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub
paszport wraz z potwierdzeniem zameldowania)
2. Wniosek
3. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego:

kawaler - panna:
- odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)

rozwiedziony - rozwiedziona:
- odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (dla osób, które zawarły małżeństwo poza terenem gminy Pińczów)

wdowiec - wdowa:
- odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka (jeżeli zgon nastąpił poza  terenem gminy Pińczów), w którym powinny być wpisane dane o małżonku żyjącym, w przypadku braku tych danych
dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa (dla osób, które zawarły małżeństwo poza terenem gminy Pińczów)

 Termin realizacji:
Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy
przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Pińczowie
w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. - prawo prywatne
międzynarodowe (Dz. U. z 1965 r. nr 46 z poz. 290 z późn.
zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl