Archiwalna wersja strony: Zamówienia Publiczne

Urząd Miejski w Pińczowie - Zamówienia Publiczne
Data archiwizowania: 2016-06-30 10:39:28
Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


I. ZAMAWIAJĄCY


Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu

o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Kod CPV ; 48000000-8 , Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Wdrożenie oprogramowania Płacowo-Kadrowego


Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1)Pełne wdrożenie systemu Płacowo-kadrowego

2) Szkolenie z obsługi programu

3) Wsparcie techniczne po wdrożeniu

Zamawiający wymaga prezentacji oferowanego rozwiązania w siedzibie zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty.


Dostęp do budynków możliwy będzie przez 5 dni w tygodniu. w dniach roboczych

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00)

prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania SZOZ.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 22.07.2016


IV. KRYTERIA OCENIANIA OFERTY I ICH ZNACZENIE:


cena oferty 20%

funkcjonalność 30%

termin wykonania 10%

szybkość wsparcia technicznego 20%

koszty przedłużania licencji 20%V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawcy składają oświadczenie (w formularzu oferty)


VI. MIEJCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy przesłać pocztą, faxem na nr: 41 357 72 10 , lub na adres e-mail: szozpinczow@poczta.onet.pl do dnia 17.06.2016


VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem e-maila lub poczty.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Mateusz Dybek tel. 41 357 24 94 wew. 34


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl